ДОПУНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

На основу члана 35. Закона о култури и члана 39. Статута Народног позоришта у Београду, Управни одбор Народног позоришта у Београду оглашава

                                                                  ДОПУНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
                                           за именовање управника Народног позоришта у Београду

Објављеног на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, дневним новинама „Вечерње новости“ и званичном сајту Народног позоришта у Београду дана 01.12.2016. године.

У тачки 5., додаје се алинеја 10 која гласи: „10) лекарско уверење“.
Досадашња алинеја 10) постаје алинеја 11).

Рок за подношење пријава односно допуна пријаве за кандидате који су већ доставили документацију је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања ове допуне јавног конкурса на интернет страни Националне службе за запошљавање.

 

Прочитајте још архивираних вести