Премијера балета Петра Иљича Чајковског „Лабудово језеро“, у кореографији и режији Kонстантина Kостјукова“, 2. јуна на Великој сцени

Нова кореографска верзија балета Петра Иљича Чајковског „Лабудово језеро“, према Маријусу Петипа и Леву Иванову, у кореографији и режији Kонстантина Kостјукова, биће премијерно изведена 2. јуна на Великој сцени.

У представи ће учествовати целокупни ансамбл Балета и Оркестар Народног позоришта у Београду, под диригентском управом Ђорђа Павловића.

Аутор костима и сценографије је прослављени италијански модни креатор, дизајнер и костимограф Ренато Балестра.

Два дана касније, 4. јуна, балет ће бити изведен у Великој дворани „Сава центра“, а у главним улогама наступиће звезде Бољшог театра.

„Лабудово језеро“, прави бисер класичног репртоара, који је, уједно, и најигранији балет у историји захваљујући својој езотеричности, магичности и снажној експресивности, чине заклетва као искушење љубави и преваре, сазревање кроз одлуке, људско двојство, лукавост, жртвовање, сједињавање у фиктивној смрти и апотеоза идеалној љубави.
М.Б. 

РЕНАТО БАЛЕСТРА је један од нај­ве­ћих кре­а­то­ра висо­ке моде у исто­ри­ји. Кажу да је мода иза­бра­ла Рена­та Бале­стру, а не Бале­стра моду. Њего­ва кари­је­ра је има­ла врто­гла­в успон, од првих корака до момен­та када је отво­рио ате­ље са соп­стве­ним брен­дом у Риму, цен­тру висо­ке моде, пости­гав­ши врло брзо интер­на­ци­о­нал­ни успех. При­ка­зи­вао је сво­је колек­ци­је свуда у све­ту са неза­пам­ће­ним успе­хом. Добит­ник је ско­ро свих нај­ва­жни­јих мод­них при­знања. Обла­чио је нај­е­ле­гант­ни­је жене планете. Њeго­ве лич­не кли­јент­ки­ње су биле иран­ска цари­ца Фарах Диба, кра­љи­ца Тај­лан­да, прин­це­за Јордана, као и мно­ге прве даме, кра­љи­це, прин­це­зе... Обла­чио је и нај­по­зна­ти­је холи­вуд­ске глу­ми­це и дру­ге ита­ли­јан­ске и свет­ске диве. Како је музи­ка, посеб­но опе­ра, њего­ва вели­ка љубав, радио је и кости­ме за опе­ре и позо­ри­шта, изме­ђу оста­лог и за опе­ру Роси­ни­је­ве Пепе­љу­ге у Народ­ном позо­ри­шту 1998. Његови костими допринели су популарности и интересовању публике за ову оперу. Радио је и уни­фор­ме, између осталог и за италијанског авио првозника Али­та­лију. Хра­брост и изу­зе­тан стил, тра­ди­ци­ја и модер­но... су оно што га и у овим годи­на­ма покре­ће и чини јед­ним од нај­ва­жни­јих мод­них гуруа на све­ту, који све што додир­не, пре­тво­ри у стил.

 

Прочитајте још вести