Књиге

КОШТАНА

Први век на сцени Народног позоришта

Едиција Из историје Народног позоришта у Београду

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јован Тарбук

Књигу приредила:
Јелица Стевановић

Коректори:
Гордана Вићентијевић Еремија
Сања Живановић

Дизајн корица:
Јован Тарбук

Коришћене фотографије су из фондова Музеја позоришне уметности Србије и Народног позоришта у Београду

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

Унос текста:
Љубинка Вуловић
Марија Милић

Штампа и повез:
ФОРМАТ, Београд

Тираж: 500 примерака

CIP-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.22.091(497.11) "1900/1997"
792.091 :821.163.41-22

СТЕВАНОВИЋ, Јелица
Коштана : први век на сцени Народног позоришта / [приредила] Јелица
Стевановић.-Београд : Народно позориште, 2005 (Београд : Формат). - 254
стр. : илустр. ; 24 cm. (Едиција Из историје Народног позоришта )

Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст
- Библиографија: стр. 253-254.

ISBN 86-98897-07-2

а) Народно позориште (Београд) - Драме - Сценско извођење (1900-1997)
б) Станковић, Борисав (1876-1927) - "Коштана"
- Сценско извођење - Београд

COBISS.SR-ID 121669388