Књиге

ПЕРА ДОБРИНОВИЋ

Петар Волк

Друго допуњено издање монографије о Пери Добриновићу.
Петар Волк
ПЕРА ДОБРИНОВИЋ

Друго допуњено издање монографије о Пери Добриновићу.
Прво издање објавило је Српско народно позориште,
Нови Сад 1986. године

Издавачке делатности
Српског народног позоришта, Нови Сад
Народног позоришта,Београд

За издавача:
Миливоје Млађеновић, управник СНП, Нови Сад
Дејан Савић, управник НП, Београд

Уредници издавачке делатности:
Даринка Николић
Жељко Хубач

Уредници:
Душанка Радмановић
Јелица Стевановић

Рецензенти првог издања:
др Петар Марјановић
Влада Поповић

Избор фотографија из Фонда Музеја позоришне уметности Србије
уз стручну консултацију вишег кустоса Мирјане Одавић

Обрада фотографија:
Ненад Јанковић

Дизајн корица, техничко уређење и припрема за штампу :
Светозар Станкић

Штампа и повез:
PUBLISH, Београд

Тираж: 500 примерака

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.071.2.028:929 Добриновић П.

ВОЛК, Петар
Пера Добриновић / Петар Волк. – 2. допуњено изд.
– Нови Сад : Српско народно позориште ; Београд : Народно позориште
2006 (Београд : Publish). - 352 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж: 500. стр. – Документација: стр. 325-337.
– Белешка о писцу: стр. 345. – Регистар.

ISBN 86-84897-15-3

а) Добриновић Пера (1863-1923)
COBISS – ID 136006668