Књиге

ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ И ЕСЕЈИ

Милан Грол

Издавачи:

Народно позориште у Београду, 11000 Београд, Француска 3
за издавача Дејан Савић , управник

Музеј позоришне уметности Србије, Господар Јевремова 19
за издавача Ксенија Радуловић, директор

Позоришни музеј Војводине, 21000 Нови Сад, Краља Александра 5/1
за издавача Зоран Максимовић, директор

КИЗ "Алтера" Београд, Живојин Жујовића 2
за издавача Ксенија Радуловић, директор

Уредник издавачке делатности Народног позоришта у Београду:
Жељко Хубач

Приређивач књиге:
др Зоран Т. Јовановић

Стручни сарадник:
др Сања Живановић

Коректура:
др Сања Живановић
Слађана Петровић

Дизајн корица и унос текста:
Слађана Петровић

Фотоси из фонда Музеја позоришне уметности Србије

Штампа и повез:
КИЗ "Алтера" Београд

Тираж: 500 примерака

Штампање ове књиге подржало је Удружење позоришних критичара и театролога Србије

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.091(497.11)"1898/1939"
821.163.41.09-2
821.09-2

ГРОЛ, Милан
Позоришне критике и есеји / Милан Грол
;приредио Зоран Т. Јовановић.- Београд :
Народно позориште : Музеј позоришне
уметности Србије : Алтера. 2007 (Београд
: Алтера). - 317 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика М. Грола. - Тираж 500. - Стр.
287-297: Поговор / Зоран Т. Јовановић. -
Напомене и библиографске референце уз текст.
- Регистри.

ISBN 978-86-84897-18-5

а) Народно позориште (Београд) -
1898-1939 б) Српска драма - Сценско
извођење - 1898-1939 ц) Европска драма -
Сценско извођење - Србија - 1898-1939
COBISS.SR/ID 141789196