Књиге

САБИРНИ ЦЕНТАР

Душан Ковачевић

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник публикација:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Књигу приредили:
Божидар Ђуровић
Жељко Хубач

Коректор:
Жељко Хубач

Дизајн корица:
Жељко Тоншић

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станковић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН,Београд

 Тираж: 500 примерака

ЦИП-Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-09-2 Kовачевић Д.(082)
821.163.41-2
792.091 (497.11) "2003" (084.12)

КОВАЧЕВИЋ,Душан
Сабирни центар/аутор драме Душан
Ковачевић :књигу приредили Жељко Хубач
и Божидар Ђуровић-Београд : Народно
позориште, 2002(Београд : Загорац). –
126 стр. : илустрација ; 24 цм

Ауторове слике-Тираж: 1000. – Стр.7-9 :Душан
Ковачевић-први пут на сцени Народног
поѕоришта/Славко Милановић.-Стр.11-13:
Душан Ковачевић-расправа о животу и смрти/
разговарала Весна Малишић.-Стр.22:Богом
даровано виђење/Порфирије,епископ
јегарски.-Стр.23-24:Опширно царство
смрти/Вељко Радовић.-Стр.25-31:
Трагедије као комедије/Љубомир Симовић.-
Стр.32-34:Сабирни центар/Андреј Митровић.-
Стр.35-37:Тајна над тајнама/Ратко Божовић.-Стр.
38-49:Доњи свет у митологији и Сабирном
центру/Жарко Требјешанин

ИСБН 86-84897-02-1

a)Ковачевић, Душан (1948-) “Сабирни
центар” -сценско извоћење-Београд-2003
-албуми
б)Ковачевић, Душан (1948-)-Драме-Зборници
COBISS-ID 111350284