Књиге

СВИЦИ КОЈИ СЛОВИМА СВЕТЛЕ

Невенка Урбанова

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Дејан Савић, управник

Директор драме:
Божидар Ђуровић

Главни уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић
Јован Тарбук

Идејно решење корица:
Димитрије Дишко Марић

Фото:
Миша Мустапић

Графичка припрема и штампа:
БатАтисак

Тираж: 500 примерака

Књига је носилац Специјалног признања Академије Иво Андрић за 2005. година

 

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.071.2.028:929 Урбанова Н.

УРБАНОВА, Невенка
Свици који словима светле / Невенка Урбанова. - Београд
: Народно позориште, 2006 (Београд: БатАтисак). - 224 стр. :
фотогр. ; 24 cm
Слика аутора. - Тираж 500. - Стр. 7 : Осветљења госпође Невенке
Урбанове / Дејан Медаковић. - Стр. 221-222: Белешка о аутору /
Мирослав Беловић.

ISBN 86-84897-16-1

a) Урбанова, Невенка (1909 ) – Аутобиографија
ЦОБИСС.СР-ИД = 86957836