Књиге

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА 75 ГОДИНА НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Јелица Стевановић

Едиција Из историје Народног позоришта

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача
Љубивоје Тадић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Коректори:
Гордана Вићентијевић
Љубица Ћоровић

Аутор дизајна корица:
Јелена Ратковић

Коришћене фотографије из фото збирке Музеја позоришне уметности Србије и Народног позоришта

Техничко уређење и припрема за штампу:
Светозар Станкић

Дактилограф:
Марија Милић

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

792.22.091 (497.11) "1929/2004"
821.163.41.09-22 : 792

СТЕВАНОВИЋ, Јелица
Госпођа министарка : 75 година на сцени
Народног позоришта / Јелица Стевановић. -
Београд : Народно позориште, 2004
(Београд : Графо-нин) . - 191 стр. :
илустр. ; 24 cm. - (Едиција Из историје
Народног позоришта у Београду)

Тираж 500. - Напомене и библиографске
референце уз текст. - Библиографија: стр.
187-190.

ISBN 86-84897-04-8

а) Народно позориште (Београд) - Драме -
Сценско извођење (1929-2004) б) Нушић,
Бранислав (1864-1938) - "Госпођа министарка"
- Сценско извођење - Београд - 1929-2004
COBISS.SR-ID 112862220