Књиге

ЖАНКА СТОКИЋ

Петар Волк

Издавачка делатност
Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Љубивоје Тадић, управник

Уредник:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јелена Ратковић

Аутор дизајна корица:
Јелена Ратковић

Техничко уређење и припрема за штампу
Светозар Станкић:

Штампа и повез:
ГРАФО-НИН, Београд

Тираж: 500 примерака

Друго допуњено издање монографије о Жанки Стокић
Прво издање објавиле су "Књижевне новине" ,1986. године

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србија, Београд

792.071.2.028:929 Стокић Ж.

ВОЛК, Петар
Жанка Стокић / Петар Волк.-2.изд.- Београд : Народно
позориште, 2004 (Београд : Графо-нин). - 202 стр. : илустр. ; 24 cm.

Ауторова слика. - Тираж 500.- Белешка о писцу: стр. 201-202.
- Избор критика, чланака, студија, меморијалне грађе, књига
и литературе коришћених при писању монографије Жанке Стокић:
стр. 173-200

ISBN 86-84897-03-X

а) Стокић, Жанка (1887-1947)

COBISS.SR-ID 112667916