Рачуноводствени подаци

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Народног позоришта у Београду


 

Народно позориште у Београду

Француска 3
11000 Београд
Србија


Жиро рачуни:
840-153668-68
840-153664-80

ПИБ: 100046437

МАТИЧНИ БР: 07023863

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9004  Рад уметничких установа

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗА ПДВ

 

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОБВЕЗНИКА ПДВ