Nataša Jović Trivić

Prvakinja Opere

O umetnici

Na­ta­ša Jo­vić Tri­vić, pr­va­ki­nja Ope­re Na­rod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du, ro­đe­na je u Ba­nja­lu­ci 1973. go­di­ne, gde je za­vr­ši­la ni­žu i sred­nju mu­zič­ku ško­lu.

Go­di­ne 1992. upi­sa­la je Fa­kul­tet mu­zič­ke umet­no­sti, od­sek so­lo pe­va­nje, u kla­si prof. Rad­mi­le Ba­ko­če­vić u či­joj je kla­si di­plo­mi­ra­la 1996. go­di­ne i ma­gi­stri­ra­la 1999. go­di­ne. Trenutno je na doktorskim studijama u klasi istog profesora.

Do­bit­nik je ne­ko­li­ko pr­vih na­gra­da na tak­mi­če­nji­ma u ze­mlji i dru­ge na­gra­de na me­đu­na­rod­nom tak­mi­če­nju Mu­zič­ke omla­di­ne, odr­ža­nom u Be­o­gra­du 1998. go­di­ne.

Na me­đu­na­rod­nom tak­mi­če­nju „Bo­ris Hri­stof“ u So­fi­ji 2000. go­di­ne do­bit­nik je dru­ge na­gra­de ži­ri­ja kao i spe­ci­jal­ne na­gra­de za naj­bo­lju in­ter­pre­ta­ci­ju, u Pa­do­vi na tak­mi­če­nju „Iris Ada­mi Ko­ra­de­ti“ odr­ža­nom 2004. go­di­ne osvo­ji­la je spe­ci­jal­nu na­gra­du, a na tak­mi­če­nju „Ri­je­ka Bel­kan­to“ u Ri­je­ci 2005. go­di­ne, tre­će me­sto.

No­si­lac je na­gra­da iz Fon­da „Da­ni­ce Ma­sti­lo­vić“ za naj­bo­ljeg stu­den­ta so­lo pe­va­nja, „Ani­te Me­ze­to­ve“ za naj­bo­ljeg mla­dog oper­skog pe­va­ča i „Bi­ser­ka Cve­jić“ za naj­bo­lju scen­sku lič­nost u 1997. go­di­ni.

Go­di­ne 1997. do­bi­la je Po­hva­lu Na­rod­nog po­zo­ri­šta za ulo­gu Sme­to­na u ope­ri Ana Bo­len, G. Do­ni­ce­ti­ja, a 2008 go­di­ne za ulo­gu Šar­lo­te u Ma­sne­o­voj ope­ri Ver­ter, kao i Na­gra­du UMUS–a za naj­bo­lje iz­vo­đe­nje u 2008. go­di­ni do­bi­la je za istu ulo­gu.

Od 1994. do 1996. go­di­ne bi­la je član Oper­skog stu­di­ja Na­rod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du, to­kom ko­ga je ostva­ri­la niz ma­njih ulo­ga. De­bi­to­va­la je sa ulo­gom Tre­će da­me u Mo­car­to­voj ope­ri Ča­rob­na fru­la, za­tim su usle­di­le ulo­ge: Đ.Ver­di: Flo­ra – Tra­vi­ja­ta, G.Do­ni­ce­ti: Ali­sa – Lu­či­ja di La­mer­mur, P.Ma­ska­nji: Ma­ma Lu­či­ja i Lo­la – Ka­va­le­ri­ja ru­sti­ka­na, Đ.Ro­si­ni: Ti­zbe – Pe­pe­lju­ga, F.Či­lea: Dan­že­vil – Adri­a­na Le­ku­vrer.

Stal­ni član Ope­re Na­rod­nog po­zo­ri­šta je po­sta­la 1997. go­di­ne.

Pr­va­ki­nja Ope­re Na­rod­nog po­zo­ri­šta po­sta­la je 2003. go­di­ne.

Đ.Pu­či­ni: Su­zu­ki – Ma­dam Ba­ter­flaj ( dve pro­duk­ci­je), Kne­gi­nja – Se­stra An­đe­li­ka,

R. Vard: Re­ne­ka Nurs i Eli­za­bet Prok­tor – Ve­šti­ce iz Sa­le­ma, P.I.Čaj­kov­ski: Ol­ga – Ev­ge­ni­je Onje­gin (dve pro­duk­ci­je), S. Pro­ko­fjev: Kla­ris – Za­lju­bljen u tri na­ran­dže, R. Štra­us: He­ro­di­ja­da – Sa­lo­ma, F. Či­lea: Kne­gi­nja de Bu­jon – Adri­a­na Le­ku­vrer, I. Stra­vin­ski: Jo­ka­sta – Edi­pus Reks, A. Pon­ki­je­li: La­u­ra – Đo­kon­da, Ž. Ma­sne: Šar­lo­ta – Ver­ter, S. Bi­nič­ki: An­đa – Na uran­ku, R. Kam­ba­sko­vić: Ha­sa­na­gi­na maj­ka – Ha­sa­na­gi­ni­ca, Ž. Bi­ze: Kar­men – Kar­men, M. Fri­zi­na: He­le­na – In hoc sig­no, Đ. Ver­di: Fe­ne­na – Na­bu­ko (tri pro­duk­ci­je), Ma­da­le­na – Ri­go­le­to, Ul­ri­ka – Bal pod ma­ska­ma, Azu­če­na – Tru­ba­dur, Am­ne­ris – Aida, S. Hri­stić: Ma­ra Be­ne­ši­na – Su­ton

Uče­stvo­va­la je u iz­vo­đe­nju mno­go­broj­nih vo­kal­no–in­stru­men­tal­nih de­la kao što su: V. A. Mo­cart – Re­kvi­jem (če­ti­ri pro­duk­ci­je), Đ. Ver­di – Re­kvi­jem (če­ti­ri pro­duk­ci­je), J. S. Bah – Pa­si­ja po Jo­va­nu (dve pro­duk­ci­je) i Mi­sa u ha–mo­lu, A. Dvor­žak: Sta­bat Ma­ter (dve pro­duk­ci­je), L. v. Be­to­ven – Mi­sa u Ce–du­ru, Mi­sa so­lem­nis, IX Sim­fo­ni­ja (tri pro­duk­ci­je), Đ. B. Per­go­le­zi – Sta­bat Ma­ter (dve pro­duk­ci­je), G. Ma­ler – VI­II Sim­fo­ni­ja, Pe­sme umrloj de­ci, K. Sen–Sans – Re­kvi­jem, F. fon Su­pe – Re­kvi­jem, A. Vi­val­di – Glo­ria, J. Hajdn – Mi­sa u Ce–du­ru (Pa­u­ken­mes­se), M. de Fa­lja – Lju­bav ča­rob­ni­ca, M. Ra­vel – Še­he­re­za­da, I. Stra­vin­ski – Svad­ba, V. Ek – Is­po­ve­sti Sve­tog An­to­a­na, Epi­skop Ila­ri­on – Pa­si­ja po Sve­tom Ma­te­ju, M. Durufle – Rekvijem

Po­red ne­go­va­nja srp­ske so­lo pe­sme i ka­mer­ne mu­zi­ke do­ma­ćih auto­ra, uče­stvo­va­la je u iz­vo­đe­nju ve­li­kih vo­kal­no-in­stru­men­tal­nih de­la do­ma­ćih auto­ra:

D. De­spić – Kan­ta­ta Je­fi­mi­ja La­za­ru, R. Mak­si­mo­vić – Pa­si­ja Sve­tog kne­za La­za­ra, Lj. Ma­rić – Pe­sme pro­sto­ra, M. Živković – Dve romantične pesme, Igra i Basma, D. Ra­dić – Spi­sak, Op­sed­nu­ta ve­dri­na, I. Jev­tić – De­vet pe­sa­ma u se­dam lir­skih kru­go­va

To­kom ka­ri­je­re je sa­ra­đi­va­la sa di­ri­gen­ti­ma: Mla­de­nom Ja­gu­štom, Jo­va­nom Ša­ji­no­vi­ćem, An­ge­lom Šu­re­vim, Jon Jan­ku­om, Vladimirom Kranjčevićem, Imre To­pla­kom, Bo­ja­nom Su­đi­ćem, Sr­bo­lju­bom Di­ni­ćem, Davidom Porselajnom, De­ja­nom Sa­vi­ćem, Na­dom Ma­to­še­vić, Darinkom Matić- Marović, Ve­snom Šo­uc, Fran­če­skom Ro­zom, Džo­nom Vil­so­nom, Pi­ter Le­nar­dom, Đor­đo Kro­či­jem, Ale­san­drom San­đor­đij­em i dru­gim.

Ra­di­la sa po­zna­tim re­di­te­lji­ma po­put: Zlatana Dorića, Borislava Popovića, Ne­boj­še Bra­di­ća, Ja­go­ša Mar­ko­vi­ća, De­ja­na Mi­la­di­no­vi­ća, Ozre­na Pro­hi­ća...

Ostva­ri­la je sa­rad­nju sa an­sam­bli­ma RTS–a, Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je, Ma­ke­don­ske fil­har­mo­ni­je, Voj­vo­đan­ske fil­har­mo­ni­je, Ni­ške fil­har­mo­ni­je, An­sam­blom voj­ske Sr­bi­je „Sta­ni­slav Bi­nič­ki“.

Go­sto­va­la je na oper­skim i kon­cert­nim sce­na­ma u Ma­ke­do­ni­ji, Hrvat­skoj, Cr­noj Go­ri, BiH, Ita­li­ji, Grč­koj, Austri­ji, Ma­đar­skoj, Ru­mu­ni­ji, Bu­gar­skoj, Dan­skoj, Nor­ve­škoj i Švaj­car­skoj.

Jed­na je od osni­va­ča udru­že­nja MO­TO – Mu­zič­ko oper­sko te­a­tar­ska or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ja se ba­vi pro­mo­vi­sa­njem kla­sič­ne mu­zi­ke, ope­re i te­a­tra sa ci­ljem da umet­nost po­sta­ne do­stup­na svi­ma.

LINK: http://www.natasajovic.com

 

 

 

Osnovni podaci

Solistkinja (MECOSOPRAN)
Ansambl: Opera
Status: Prvakinja (stalna članica)
Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:

• Olga („Evgenije Onjegin“)
• Majka Hasanage („Hasanaginica“)
• Fenena („Nabuko“)
• Madalena („Rigoleto“)
• Preciozila („Moć sudbine“)
• Šarlota („Verter“)
• Amneris ("Aida")
• Acučena ("Trubadur")
• Ulrika ("Bal pod maskama")
• Karmen ("Karmen")
• Suzuki ("Madam Baterflaj")
• Kneginja de Bujon („Adrijana Lekuvrer“)
• Klaris („Zaljubljen u tri narandže“)
• Helena, majka Konstantinova (“In hoc signo”)
• Kneginja, Anđelikina tetka („Sestra Anđelika“)
• Kata (“Koštana”)