Informator o radu

Ažurirano dana 04.06.2024.

Informator o radu Narodnog pozorišta u Beogradu

Plan integriteta Narodnog pozorišta u Beogradu

Osnovni podaci

 

Народно позориште у Београду

Француска 3, Стари град
11000 Београд
Србија


Име и презиме овлашћеног лица:Светислав Гонцић
Обвезник ПДВ: Да

ПДВ број: 135466420

ПИБ: 100046437

МАТИЧНИ БР: 07023863

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9004  Рад уметничких установа
ЈБКЈС: 02364

Буџетски рачун: 840-1620-21

Рачун сопствених прихода: 840-31120845-93
позив на број: 97 2702364040174231400
шифра плаћања: 253

Рачун за донације: 840-0000029550845-64
позив на број: 97 5402364080174412100

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗА ПДВ

 

Управник Народног позоришта у Београду
Светислав Гонцић


Управни одбор:

Председник Управног одбора:
Филип Бојић

Чланови Управног одбора:
Вук Костић
Иван Илић
Јелена Медаковић
Милена Тробозић Гарфилд


Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора:
Слободан Милић
Чланови Надзорног одбора:
Љиљана Јовановић
Драгиша Илић

 

Statut Narodnog pozorišta u Beogradu
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih u Narodnom pozorištu u Beogradu
Plan i program rada Narodnog pozorišta u Beogradu
Kvartalni informator o radu
Januar - mart 2021.
April - jun 2021.
Jul - septembar 2021.
Oktobar - decembar 2021.
Podaci o prihodima i rashodima
Podaci o javnim nabavkama
Pravilnici