Informator o radu

Ažurirano dana 10.05.2023.

Informator o radu Narodnog pozorišta u Beogradu

Plan integriteta Narodnog pozorišta u Beogradu

Osnovni podaci

 

Народно позориште у Београду

Француска 3, Стари град
11000 Београд
Србија


Име и презиме овлашћеног лица:Светислав Гонцић
Обвезник ПДВ: Да

ПДВ број: 135466420

ПИБ: 100046437

МАТИЧНИ БР: 07023863

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9004  Рад уметничких установа
ЈБКЈС: 02364

Буџетски рачун: 840-1620-21

Рачун сопствених прихода: 840-31120845-93
позив на број: 97 2702364040174231400
шифра плаћања: 253

Рачун за донације: 840-0000029550845-64
позив на број: 97 5402364080174412100

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗА ПДВ

 

Управник Народног позоришта у Београду
Светислав Гонцић


Управни одбор:

Председник Управног одбора:
Филип Бојић

Чланови Управног одбора:
Вук Костић
Иван Илић
Јелена Медаковић
Милена Тробозић Гарфилд


Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора:
Слободан Милић
Чланови Надзорног одбора:
Љиљана Јовановић
Драгиша Илић

 

Statut Narodnog pozorišta u Beogradu
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih u Narodnom pozorištu u Beogradu
Plan i program rada Narodnog pozorišta u Beogradu
Kvartalni informator o radu
Januar - mart 2021.
April - jun 2021.
Jul - septembar 2021.
Oktobar - decembar 2021.
Podaci o prihodima i rashodima
Podaci o javnim nabavkama
Plan javnih nabavki za 2021- 2022 - 2023 godinu

План јавних набавки за 2021.год.

1. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

2. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

3. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

4. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

5. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

6. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

7. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.

8. Допуна плана јавних набавки за 2021.год.


План јавних набавки за 2022.год.

1. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

2. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

3. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

4. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

5. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

6. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

7. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

8. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.

9. Допуна плана јавних набавки за 2022.год.


План јавних набавки за 2023.год.

1. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

2. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

3. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

5. Допуна плана јавних набавки за 2023.год.

Akt o organizaciji postupka javnih nabavki u Narodnom pozorištu u Beogradu
Pravilnici