Вести

Аудиција за радно мeсто Оркестарски музичар 2 - трећа хорна

15 август 2022

Народно позориште у Београду расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место Оркестарски музичар 2 - трећа хорна.

Број извршилаца: један

Услови:

Високо образовање из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно – уметничког поља Уметности: на студијама (основне академске/ специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године; на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: средње образовање-музичка школа и најмање пет година радног искуства на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу; значајан ниво уметничких достигнућа; најмање једна година радног искуства; знање страног језика, положена аудиција уколико уметник заснива радни однос први пут у Позоришту.

Пријављивање кандидата вршиће се од 22. до 30. августа у дирекцији Опере Народног позоришта у Београду од 11 до 14 часова.

Особа за контакт:
Милош Драгић
Организатор оркестра НП
+381631058342
mdragic@narodnopozoriste.rs

Аудиција ће се одржати 5. септембра 2022. године.