Вести

Јавни конкурс за именовање управника Народног позоришта у Београду

14 новембар 2022

На основу члана 35. и члана 36. Закона о култури (Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута Народног позоришта у Београду

Управни одбор Народног позоришта у Београду

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

 

 1. Подаци о установи: Народно позориште у Београду, Београд, Француска број 3
 2. Радно место: Управник - Директор централне установе

Управник се именује на период од четири године и може бити поново именован.

 1. За кандидата за управника утврђују се следећи услови:
 • високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев почев од 10. септембра 2005. године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године";
 • да има најмање пет година радног искуства у култури;
 • да се против њега или ње не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности управника;
 • активно знање једног светског језика (енглески, француски, немачки, руски, италијански);
 • знање рада на рачунару;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.

 

 1. Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:
 • да кандидат познаје пословање позоришних установа;
 • да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;
 • квалитет предложеног програма рада и развоја Позоришта, из поднете конкурсне документације.
 1. Конкурсна документација за избор кандидата за управника треба да садржи следеће доказе:
 • предлог програма рада и развоја Позоришта за период од четири године;
 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • доказе о радном искуству (уговори, решења, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
 • биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • уверење да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 • уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • фотокопија или очитана лична карта;
 •  доказ о знању страног језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на  студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе);
 •  доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару (уверење - потврда референтне установе) или провера рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија;
 •  лекарско уверење - доказ о општој здравственој способности.

Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

 

 1. Пријава на конкурс садржи:

име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-мејл), наводе на који начин кандидат жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. Уз пријаву учесник јавног конкурса прилаже оригиналне или оверене фотокопије доказа о испуњавању предвиђених услова за именовање за управника Народног позориста у Београду.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана  објављивања Јавног конкурса. Пријаве се шаљу препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу:

Народно позориште у Београду, Француска број 3, 11000 Београд, са назнаком за конкурс за избор кандидата за управника Народног позоришта у Београду, или се предају лично, сваког радног дана од 9 до 15 сати на истој адреси у писарници Народног позоришта у Београду.

Неблаговремене и недопуштене пријаве Управни одбор одбацује решењем. У случају непотпуне или неразумљиве пријаве Управни одбор обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у остављеном року.

Управни одбор обавља разговоре са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Министарству културе Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата и предложеном програму рада и развоја.

Датум разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени. Министарство предлаже Влади кандидата за управника с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте. Јавни конкурс није успео ако ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњавају услове да уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести Министарство, уколико Влада не именује управника с образложеног предлога листе кандидата, односно ако Министарство не предложи ниједног кандидата с ове листе.

За давање обавештења о конкурсу задужен је Небојша Игњатовић, број телефона 066 822 44 70, nignjatovic@narodnopozoriste.rs

Овај оглас објављује се у дневном листу „Политика“, на web странама Националне службе за запошљавање и Народног позоришта у Београду (www.narodnopozoriste.rs), као и на огласној табли Народног позоришта у Београду.

НАПОМЕНЕ:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса у пријави наведе на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција на следећи начин:

Сагласан сам да се подаци о мени могу прибавити и обрађивати за потребе спровођења конкурса као и да ће их за потребу провере услова запошљавања прибавити орган из службених евиденција.

или

Сагласан сам да се подаци о мени могу обрађивати за потребе спровођења конкурса као и да ћу за потребу провере услова запошљавања лично доставити потребне податке из службених евиденција.

У погледу доказа о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару, ако кандидат поседује уверење – потврду референтне установе, доставља наведени доказ уз пријаву.

Уколико кандидат не поседује уверење – потврду референтне установе, биће извршена провера познавања рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија у Народном позоришту у Београду,  пре разговора са учесницима јавног конкурса. Датум провере биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.