Vesti

Javni konkurs za imenovanje upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu

14 novembar 2022

Na osnovu člana 35. i člana 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispravka, 6/2020, 47/2021 i 78/2021) i člana 39. stav 1. tačka 9. Statuta Narodnog pozorišta u Beogradu

Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu

raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

 

 1. Podaci o ustanovi: Narodno pozorište u Beogradu, Beograd, Francuska broj 3
 2. Radno mesto: Upravnik - Direktor centralne ustanove

Upravnik se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 1. Za kandidata za upravnika utvrđuju se sledeći uslovi:
 • visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev počev od 10. septembra 2005. godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine";
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi;
 • da se protiv njega ili nje ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti upravnika;
 • aktivno znanje jednog svetskog jezika (engleski, francuski, nemački, ruski, italijanski);
 • znanje rada na računaru;
 • državljanstvo Republike Srbije;
 • opšta zdravstvena sposobnost.

 

 1. Prilikom sastavljanja liste kandidata, Upravni odbor će ceniti i sledeće činjenice:
 • da kandidat poznaje poslovanje pozorišnih ustanova;
 • da kandidat poseduje rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti kulture;
 • kvalitet predloženog programa rada i razvoja Pozorišta, iz podnete konkursne dokumentacije.
 1. Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za upravnika treba da sadrži sledeće dokaze:
 • predlog programa rada i razvoja Pozorišta za period od četiri godine;
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaze o radnom iskustvu (ugovori, rešenja, potvrde i dr.), iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;
 • biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti;
 • uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • fotokopija ili očitana lična karta;
 •  dokaz o znanju stranog jezika (diploma fakulteta, potvrda o položenom ispitu na  studijama ili uverenje - potvrda referentne akreditovane ustanove);
 •  dokaz o poznavanju osnovnih programa za rad na personalnom računaru (uverenje - potvrda referentne ustanove) ili provera rada na računaru od strane lica raspoređenog na poslovima informacionih tehnologija;
 •  lekarsko uverenje - dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokazi se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa.

 

 1. Prijava na konkurs sadrži:

ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mejl), navode na koji način kandidat želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Uz prijavu učesnik javnog konkursa prilaže originalne ili overene fotokopije dokaza o ispunjavanju predviđenih uslova za imenovanje za upravnika Narodnog pozorista u Beogradu.

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja Javnog konkursa. Prijave se šalju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu:

Narodno pozorište u Beogradu, Francuska broj 3, 11000 Beograd, sa naznakom za konkurs za izbor kandidata za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, ili se predaju lično, svakog radnog dana od 9 do 15 sati na istoj adresi u pisarnici Narodnog pozorišta u Beogradu.

Neblagovremene i nedopuštene prijave Upravni odbor odbacuje rešenjem. U slučaju nepotpune ili nerazumljive prijave Upravni odbor obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u ostavljenom roku.

Upravni odbor obavlja razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja Ministarstvu kulture Republike Srbije zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata, po azbučnom redu, s mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i predloženom programu rada i razvoja.

Datum razgovora sa učesnicima javnog konkursa biće određen naknadno, o čemu će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni. Ministarstvo predlaže Vladi kandidata za upravnika s liste kandidata ili je obaveštava o razlozima neprihvatanja iste. Javni konkurs nije uspeo ako ako Upravni odbor utvrdi da nema kandidata koji ispunjavaju uslove da uđu u izborni postupak o čemu je dužan da obavesti Ministarstvo, ukoliko Vlada ne imenuje upravnika s obrazloženog predloga liste kandidata, odnosno ako Ministarstvo ne predloži nijednog kandidata s ove liste.

Za davanje obaveštenja o konkursu zadužen je Nebojša Ignjatović, broj telefona 066 822 44 70, nignjatovic@narodnopozoriste.rs

Ovaj oglas objavljuje se u dnevnom listu „Politika“, na web stranama Nacionalne službe za zapošljavanje i Narodnog pozorišta u Beogradu (www.narodnopozoriste.rs), kao i na oglasnoj tabli Narodnog pozorišta u Beogradu.

NAPOMENE:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103 stav 3).

Potrebno je da učesnik konkursa u prijavi navede na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija na sledeći način:

Saglasan sam da se podaci o meni mogu pribaviti i obrađivati za potrebe sprovođenja konkursa kao i da će ih za potrebu provere uslova zapošljavanja pribaviti organ iz službenih evidencija.

ili

Saglasan sam da se podaci o meni mogu obrađivati za potrebe sprovođenja konkursa kao i da ću za potrebu provere uslova zapošljavanja lično dostaviti potrebne podatke iz službenih evidencija.

U pogledu dokaza o poznavanju osnovnih programa za rad na personalnom računaru, ako kandidat poseduje uverenje – potvrdu referentne ustanove, dostavlja navedeni dokaz uz prijavu.

Ukoliko kandidat ne poseduje uverenje – potvrdu referentne ustanove, biće izvršena provera poznavanja rada na računaru od strane lica raspoređenog na poslovima informacionih tehnologija u Narodnom pozorištu u Beogradu,  pre razgovora sa učesnicima javnog konkursa. Datum provere biće određen naknadno, o čemu će učesnici javnog konkursa biti blagovremeno obavešteni.