КОНЦЕРТ НАТАШЕ ЈОВИЋ ТРИВИЋ И ГОРАНЕ ЋУРГУС 27. 04. У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

23 април 2014

У оквиру циклуса „Концерти“, у недељу 27. априла (19,00), у Музеју Народног позоришта у Београду (НП), наступиће првакиња Опере НП Наташа Јовић Тривић и харфистикиња Оркестра НП Горана Ћургус.
На концерту под називом „Звездане ноћи“, биће изведена дела Дебисија, Равела, Фореа, Салцеда и де Фаље.
Улаз је слободан.


ПРОГРАМ

Клод Дебиси - Звездана ноћ
Клод Дебиси - Лепо вече
Габријел Форе - Месечина
Морис Равел - Пет популарних грчких песама
•    Песма младе
•    Тамо, према цркви
•    Ко може да се мери са мном отменим?
•    Песма берачица мастике
•    Веома весео
Морис Равел - Шпанска песма
Карлос Салцедо - Песма у ноћи
Мануел де Фаља - Седам популарних шпанских песама
•    Маварска плахта
•    Мурсијанска сегидиља
•    Asturiana
•    Jota
•    Успаванка
•    Песма
•    Polo

 

НА­ТА­ША ЈО­ВИЋ ТРИ­ВИЋ, пр­ва­ки­ња Опе­ре На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду, ро­ђе­на је у Ба­ња­лу­ци где је за­вр­ши­ла ни­жу и сред­њу му­зич­ку шко­лу.

Го­ди­не 1992. упи­су­је од­сек со­ло – пе­ва­ња на Фа­кул­те­ту му­зич­ке умет­но­сти у Бе­о­гра­ду у кла­си проф.Рад­ми­ле Ба­ко­че­вић.

Ди­пло­ми­ра­ла је 1996 . и ма­ги­стри­ра­ла 1999.го­ди­не у кла­си истог про­фе­со­ра.

Се­зо­не 1994/95 и 1995/96, би­ла је члан Опер­ског сту­ди­ја На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду.

Стал­ни члан Опе­ре На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду по­ста­ла је 1997.го­ди­не.

До­бит­ник је не­ко­ли­ко пр­вих на­гра­да на так­ми­че­њи­ма у зе­мљи и дру­ге на­гра­де на Ме­ђу­на­род­ном так­ми­че­њу Му­зич­ке омла­ди­не одр­жа­ном у Бе­о­гра­ду 1998. го­ди­не.

На ме­ђу­на­род­ном так­ми­че­њу „Bo­ris Chri­stoff“ одр­жа­ном у Со­фи­ји 2000.го­ди­не, до­би­ла је дру­гу на­гра­ду жи­ри­ја као и спе­ци­јал­ну на­гра­ду за нај­бо­љу ин­тер­пре­та­ци­ју, на так­ми­че­њу „Iris Ada­mi Co­ra­det­ti“ 2004. го­ди­не у Па­до­ви до­бит­ник је спе­ци­јал­не на­гра­де, а на так­ми­че­њу „Ri­je­ka bel­can­to“ 2005.го­ди­не осво­ји­ла је тре­ће ме­сто.

Но­си­лац је на­гра­да – из Фон­да „Да­ни­ца Ма­сти­ло­вић“ за нај­бо­љег сту­ден­та со­ло-пе­ва­ња, Фон­да „Ани­та Ме­зе­то­ва“ за нај­бо­љег мла­дог опер­ског пе­ва­ча и Фон­да „Би­сер­ка Цве­јић“ за нај­бо­љу сцен­ску лич­ност у 1997.го­ди­ни.

Похвале Народног позоришта у Београду добила је 1997. године за улогу Сметона у опери „Ана Бо­лен“ Г.До­ни­це­ти­ја и 2008. године за уло­гу Шар­ло­те у опе­ри „Вер­тер“ Ж.Ма­снеа.

Уче­ство­ва­ла је у из­во­ђе­њу ве­ли­ког бро­ја во­кал­но-ин­стру­мен­тал­них де­ла: Вер­ди­је­вог, Мо­цар­то­вог Сен-Сан­со­вог и Су­пе­о­вог Ре­кви­је­ма, Ми­се Ба­ха, Бе­то­ве­на, Ви­вал­ди­ја и Хајд­на, Ста­бат Ма­тер Пер­го­ле­зи­ја и Двор­жа­ка, Па­си­је и дру­гим. Из­ве­ла је мно­го­број­на де­ла срп­ских ком­по­зи­то­ра Јев­ти­ћа, Де­спи­ћа, Ра­ди­ћа, Кам­ба­ско­ви­ћа, Мак­си­мо­ви­ћа и Љу­би­це Ма­рић.

Оства­ри­ла са­рад­њу са број­ним ан­сам­бли­ма као што су Бе­о­град­ска фил­хар­мо­ни­ја, РТС, Ма­ке­дон­ска фил­хар­мо­ни­ја и дру­гим.

Го­сто­ва­ла је у Ита­ли­ји, Бу­гар­ској, Ру­му­ни­ји, Ма­ђар­ској, Грч­кој, Хр­ват­ској, Ма­ке­до­ни­ји, Цр­ној Го­ри, Нор­ве­шкој, Дан­ској и Швај­цар­ској.

До­бит­ник је го­ди­шње на­гра­де Удру­же­ња му­зич­ких умет­ни­ка Ср­би­је (УМУС) за нај­бо­ље му­зич­ко – из­во­ђач­ко оства­ре­ње у 2008. го­ди­ни  -  за уло­гу Шар­ло­те у Ма­сне­о­вој опе­ри „Вер­тер“.

На сце­ни На­род­ног по­зо­ри­шта пе­ва у опе­ра­ма Тру­ба­дур, Аида, Бал под ма­ска­ма, Адри­ја­на Ле­ку­врер и дру­гим.

 

 

ГОРАНА ЋУРГУС је ди­пло­ми­ра­ла и ма­ги­стри­ра­ла на Фа­кул­те­ту му­зич­ке умет­но­сти, у Бе­о­гра­ду, у кла­си проф. Ми­ли­це Ба­рић.

Од 2002. го­ди­не је со­ло хар­фист­ки­ња у ор­ке­стру На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду, а ре­дов­ни је са­рад­ник и Бе­о­град­ске фил­хар­мо­ни­је, Сим­фо­ниј­ског ор­ке­стра РТС, и мно­гих дру­гих.

Као со­ли­ста, и члан ра­зних ка­мер­них ан­сам­ба­ла, на­сту­па­ла је ши­ром Евро­пе.

Са му­зич­ко-кон­цеп­ту­ал­ном гру­пом Se­cond­han­ders уче­ство­ва­ла је у про­јек­ти­ма: Пред­ста­ва за му­зи­ку (фе­сти­ва­ли у Ул­му и Бу­дим­пе­шти, Ин­фант фест у Но­вом Са­ду), Не­жно, не­жно , не­жни­је (са­рад­ња са Дах Те­а­тром), 6 (not so) easy pi­e­ces (Три­би­на ком­по­зи­то­ра у Бе­о­гра­ду).

Са кон­цертмај­сто­ром ор­ке­стра На­род­ног по­зо­ри­шта, Едит Ма­ке­дон­ском, има­ла је за­па­жен на­ступ на пре­сти­жном Но­во­го­ди­шњем фе­сти­ва­лу у Со­фи­ји, 2013. го­ди­не.

Ба­ви се им­про­ви­за­ци­јом и аран­жи­ра­њем, аутор је му­зи­ке за до­ку­мен­тар­ни филм Ма­ри­је Ро­дић, „Уто­чи­ште“ (2011).

Аутор је и во­ди­тељ му­зич­ких ра­ди­о­ни­ца у бол­ни­ца­ма и уста­но­ва­ма за не­гу у Ср­би­ји и Цр­ној Го­ри.