Вести

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место Оркестарски музичар 3 - tutti друга виолина

31 октобар 2022

Народно позориште у Београду расписало је конкурс за пријем у радни однос на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства за радно место Оркестарски музичар 3 - tutti друга виолина.
Број извршилаца: један.

Услови:

Високо образовање из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно–уметничког поља Уметности: на студијама (основне академске/ специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године; на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од 32  4.  Сектор балета најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: средње образовање-музичка школа и најмање пет година радног искуства на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу Уредбе; значајне уметничке могућности; знање страног језика, положена аудиција уколико уметник заснива радни однос први пут у Позоришту.

Обавезан солистички део програма:

W.A.Mozart: први став са кеденцом једног од следећих концерата за виолину и оркестар:

Nr.3, G dur, KV 216
Nr.4, D Dur, KV 218
Nr.5, A Dur, KV 219  

Први став са каденцом једног од следећих концерата за виолину и оркестар:

F. Mendelssohn
А. Хачатурјан
С. Прокофјев
Д. Шостакович
П.И.Чајковски
L. van Beethoven
J. Brahms
J. Sibelius

Оркестарске деонице које су део аудиционог програма се преузимају 15 дана пре термина аудиције.

Пријављивање кандидата од 10. до 22. новембра 2022 у дирекцији Опере Народног позоришта у Београду од 11 до 14 часова.

Аудиција ће се одржати 25. новембра 2022. године.

Особа за контакт
Милош Драгић
Организатор оркестра НП
+381631058342

mdragic@narodnopozoriste.rs