Knjige

IGRA ŠTO ŽIVOT ZNAČI 2

Milica Zajcev

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Dejan Savić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jovan Tarbuk

Lektor i korektor:
Jelica Stevanović

Dizajn korica:
Jovan Tarbuk

Korišćene fotografije Miše Mustapića i iz dokumentacija
Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, Narodnog pozorišta,
časopisa "Orchestra" i iz privatnih arhiva

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stankić

Štampa i povez:
FORMAT, Beograd

Tiraž 500 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.8.071.2 : 929

ZAJCEV, Milica
Igra što život znači : zapisi o beogradskim baletskim umetnicima .2 /
Milica Zajcev.-Beograd : Narodno pozorište , 2005 (Beograd : Format) .-152
str. : ilustr . ; 24cm .- (Edicija Iz
istorije Narodnog pozorišta u Beogradu)

Tiraž 500.-Str. 7-10 : Svetao umetnički
trag / Ksenija Šukuljević Marković.-
Beleška o autoru : str. 141 - 142.- Registri .

ISBN 86-84897-08-0
A) Baletski umetnici - Beograd - Biografije
COBISS.SR - ID 123195916