Knjige

INDEKS OPERSKIH I BALETSKIH LIBRETA

drugo, prošireno i dopunjeno izdanje

PAIDEIA
Beograd

Generalni direktor:
Petar Živadinović

Glavni i odgovorni urednik:
Vesna Janjić

NARODNO POZORIŠTE
Beograd

Upravnik pozorišta:
Dejan Savić

Glavni i odgovorni urednik izdavačke delatnosti:
Željko Hubač

Stručni saradnik:
Jelica Stevanović

Lektura:
Snežana Đukanović

Dizajn, kmpjuterska obrada:
PAIDEIA IMAGE STUDIO

Realizacija:
Željko Jovanović

Štampa:
BIGZ, Beograd

U knjizi su korišćene fotografije iz dokumentacije Narodnog pozorišta i Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
________________________________

792.5.089.1
792.8.089.1

ĐURIČIĆ, Aleksandra
Indeks operskih i baletskih libreta /
Aleksandra Đuričić. - 2. prošireno i dopu-
njeno izdanje izd. - Beograd : Paideia : Narodno
pozorište, 2006 (Beograd : BIGZ). - 301
str. : fotogr. ; 24 cm.

Tiraž 2.000.- Mali rečnik muzičkih poj-
mova: str. 255-260. - Bibliografija prire-
đivača: str. 301. - Bibliografija: str. 261-
262. Registar.

ISBN 86-7448-316-X
a) Opera - Libreti b) Balet - Libreti

COBISS.SR-ID 1358986363