Knjige

KOVAČI

tri komedije Miloš Nikolić

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić
Svetlana Mladenov

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Dizajn korica:
Jelena Ratković

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Štampa i povez:
GRAFO-NIN,Beograd

 Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.163.41-22
821.163.41.09-22

NIKOLIĆ,Miloš
Kovači:tri komedije/Miloš Nikolić.
-Beograd : Narodno
pozorište, 2002(Beograd : Zagorac). –
153 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž: 500. – Str.137-139 :Slučaj M.
Nikolića/Slobodan Stojanović.-Str.
143-149:Tri komedije Miloša Niolića/
Radomir Putnik.-Miloš Nikolić:
(biografija):str.151-152.-Napomene i
bibliografske reference uz tekst

Iz sadržaje:
Izdaja domovine
Frizer ćelave pevačice

ISBN 86-84897-00-5

a)Nikolić,Miloš (1939-)-Komedije
COBISS-ID 110300684