Knjige

KOMENDIJAŠI

Medaljoni iz starih srpskih komedija

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Dizajn korica:
Nemanja Milošević

Foto:
Irina Marinković i Miša Mustapić

Notografi:
Jelena i Predrag Stefanović

Tehničko uređenje i priprema zaštampu:
Svetozar Stanković

Tehničke usluge:
McCANN – ERICKSON BEOGRAD

Izrada filmova:
SCANNER STUDIO, Beograd

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Štampanje je završeno novembra 2001.

Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.163.41 – 22:792.7
792.091(497.11)”2001”
821.163.41.09-22

KOMENDIJAŠI: Medaljoni iz starih srpskih
komedija / [knjigu priredio Željko
Hubač ;foto Irina Marinković i Miša
Mustapić]. – Beograd : Narodno pozorište,
2001 (Beograd : Grafo-nin). – 135 str :
ilustr. ; 21 cm

Tiraž: 500. str. 5. Komendijaši 2001 /
Ljubivoje Tadić. – str 8-9: Alhemija
vidljivog i nevidljivog tela glumca/
Slobodan Beštić.- Biografija umetnika: str.
128-134.-Sadržaj: Komendijaši / Predrag
Bajčetić ; Kreštalica / Joakim Vujić;
Šnajderski kalfa/ Joakim Vujić ; Adam i
berberin prvi ljudi/ Jakov Ignjatović ;
Podvala / Milovan Glišić; Đido / Janko
Veselinović, Dragomir Brzak.
1. Željko Hubač
a) Komendijaši –Scensko izvođenje–
Beograd – 2001 b) Srpska komedija– 19-20v

COBISS – ID 95103244