Knjige

KOŠTANA

Prvi vek na sceni Narodnog pozorišta

Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jovan Tarbuk

Knjigu priredila:
Jelica Stevanović

Korektori:
Gordana Vićentijević Eremija
Sanja Živanović

Dizajn korica:
Jovan Tarbuk

Korišćene fotografije su iz fondova Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i Narodnog pozorišta u Beogradu

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stankić

Unos teksta:
Ljubinka Vulović
Marija Milić

Štampa i povez:
FORMAT, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.22.091(497.11) "1900/1997"
792.091 :821.163.41-22

STEVANOVIĆ, Jelica
Koštana : prvi vek na sceni Narodnog pozorišta / [priredila] Jelica
Stevanović.-Beograd : Narodno pozorište, 2005 (Beograd : Format). - 254
str. : ilustr. ; 24 cm. (Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta )

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst
- Bibliografija: str. 253-254.

ISBN 86-98897-07-2

a) Narodno pozorište (Beograd) - Drame - Scensko izvođenje (1900-1997)
b) Stanković, Borisav (1876-1927) - "Koštana"
- Scensko izvođenje - Beograd

COBISS.SR-ID 121669388