Knjige

LjILjANA DRAGOVIĆ


Muzej pozorišne umetnosti Srbije
11000 Beograd, Gospodar Jevremova 19
Narodno pozorište u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavače:
Ksenija Radulović
Dejan Savić

Urednici:
Ksenija Radulović
Željko Hubač

Autor prateće izložbe:
Mirjana Odavić

Oprema izložbe:
Gordana Stepanović
Nenad Janković

Korektor:
Olga Marković

Dizajn i grafički prelom:
Jovan Tarbuk

Fotografija na koricama:
Skica kostima za operu Don Karlos

Štampa i povez:
Publish, Beograd

Tiraž:
400 primeraka

Realizaciju izložbe i monografija pomoglo Ministarstvo kulture i medija Vlade Srbije


CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.024:929 Dragović Lj. (083.824)
792.09 (497.11) " 1961/2005 " (083.824)

ODAVIĆ, Mirjana
Ljiljana Dragović : kostomograf u
teatru / MirjanaOdavić. - Beograd : Muzej
Pozorišne umetnosti : Narodno Pozorište,
2005 (Beograd : Publish ) . - 141.
Str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 400.- Prijatelji o Lili Dragović:
str. 78-97. - Hronološki pregled repertoara:
str. 105 - 129. Bibliografija: str.
131-141

ISBN 86-80629-32-4
1. Dragović. Ljiljana
a) Dragović, Ljiljana (1933 - ) - Izložbeni
katalozi
COBISS .SR/ID 125781516