Knjige

NA URANKU

Sto godina od prvog izvođenja

Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Knjigu priredila:
Jelica Stevanović

Lektor i korektor:
Jelica Stevanović

Dizajn korica:
Jelena Ratković

Saradnici:
Dragan Stevović
Marija Milić

Korišćene fotografije iz foto zbirke Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
i Narodnog pozorišta u Beogradu

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stankić

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.5(497.11)
782(497.11)
21.163.41-293
78.089.1(497.11)

NA uranku : sto godina od prvog
izvođenja / [knjigu priredila Jelica
Stevanović ]. – Beograd : Grafo-nin). –
89 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija
Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu)

Tiraž: 500. – Predgovor: str. 5. – Napomene
i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 86-84897-01-3

1. Stevanović, Jelica
a) Narodno pozorište (Beograd) – Opere –
Scensko izvođenje b) Binički, Stanislav
(1872-1942) – "Na uranku"
COBISS.SR – ID 110671116
2005 (Beograd : Publish ) . - 141.