Knjige

PAS, ŽENA, MUŠKARAC


Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Priređivač knjige:
Željko Hubač

Lektor i korektor:
Jelica Stevanović

Za dizajn korica korišćena grafika:
Katarine Zarić

Foto:
Miša Mustapić

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.112.2 (494) – 2
792.071.2.027Sokolović Z. (047.53)

BERG, Sibil
Pas,žena,muškarac / Sibil Berg;
Prevod Selma Sokolović; [priređivač knjige:
Željko Hubač ; foto Miša Mustapić ] .
(Beograd : Grafo-nin). – 63 str. :
fotograf. ; 24 cm

Tiraž: 500

ISBN 86-901541-9-1

a). Sokolović, Zijah (1950- ) –intervjui
COBISS.SR – ID 109210892