Knjige

VELIKAN TEATRA BOJAN STUPICA (1910-1970)

Milenko Misailović

Milenko Misailović
VELIKAN TEATRA BOJAN STUPICA (1910-1970)

Izdavači:

Narodno pozorište u Beogradu, 11000 Beograd, Francuska 3
za izdavača Dejan Savić , upravnik

Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Gospodar Jevremova 19
za izdavača Ksenija Radulović, direktor

Pozorišni muzej Vojvodine, 21000 Novi Sad, Kralja Aleksandra 5/1
za izdavača Zoran Maksimović, direktor

KIZ "Altera" Beograd, Živojin Žujovića 2
za izdavača Ksenija Radulović, direktor

Urednik izdavačke delatnosti Narodnog pozorišta u Beogradu:
Željko Hubač

Stručni saradnik:
dr Sanja Živanović

Lektor:
Ljubica Marjanović

Korektura:
Slađana Petrović

Prelom i unos teksta i obrada fotografija:
Slađana Petrović

Dizajn korica:
KIZ ALTERA

Fotosi iz fonda Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

Štampa i povez:
KIZ "Altera" Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

7920712:0929 Stupica B.
792027(497.1)

Misailović, Milenko
Velikan teatra Bojan Stupica / Milenko
Misailović.- Beograd : Narodno pozorište
Muzej pozorišne umetnosti Srbije : Altera;
Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine, 2008
(Beograd : Altera). - 395 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Str. 15-16: Bojan Stupica
(1910-1970) viđen očima Milenka Misailovića /
Jovan Ćirilov. - Bibliografija: str. 380-381.
- Registri.

ISBN 978-86-81459-98-0

a)Stupica, Bojan (1910-1970) b)
Pozorišna režija -Jugoslavija
COBISS.SR/ID 147522572