Knjige

POZORIŠNE KRITIKE I ESEJI

Milan Grol

Izdavači:

Narodno pozorište u Beogradu, 11000 Beograd, Francuska 3
za izdavača Dejan Savić , upravnik

Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Gospodar Jevremova 19
za izdavača Ksenija Radulović, direktor

Pozorišni muzej Vojvodine, 21000 Novi Sad, Kralja Aleksandra 5/1
za izdavača Zoran Maksimović, direktor

KIZ "Altera" Beograd, Živojin Žujovića 2
za izdavača Ksenija Radulović, direktor

Urednik izdavačke delatnosti Narodnog pozorišta u Beogradu:
Željko Hubač

Priređivač knjige:
dr Zoran T. Jovanović

Stručni saradnik:
dr Sanja Živanović

Korektura:
dr Sanja Živanović
Slađana Petrović

Dizajn korica i unos teksta:
Slađana Petrović

Fotosi iz fonda Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

Štampa i povez:
KIZ "Altera" Beograd

Tiraž: 500 primeraka

Štampanje ove knjige podržalo je Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.091(497.11)"1898/1939"
821.163.41.09-2
821.09-2

GROL, Milan
Pozorišne kritike i eseji / Milan Grol
;priredio Zoran T. Jovanović.- Beograd :
Narodno pozorište : Muzej pozorišne
umetnosti Srbije : Altera. 2007 (Beograd
: Altera). - 317 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika M. Grola. - Tiraž 500. - Str.
287-297: Pogovor / Zoran T. Jovanović. -
Napomene i bibliografske reference uz tekst.
- Registri.

ISBN 978-86-84897-18-5

a) Narodno pozorište (Beograd) -
1898-1939 b) Srpska drama - Scensko
izvođenje - 1898-1939 c) Evropska drama -
Scensko izvođenje - Srbija - 1898-1939
COBISS.SR/ID 141789196