Knjige

SABIRNI CENTAR

Dušan Kovačević

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Knjigu priredili:
Božidar Đurović
Željko Hubač

Korektor:
Željko Hubač

Dizajn korica:
Željko Tonšić

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Štampa i povez:
GRAFO-NIN,Beograd

 Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.163.41-09-2 Kovačević D.(082)
821.163.41-2
792.091 (497.11) "2003" (084.12)

KOVAČEVIĆ,Dušan
Sabirni centar/autor drame Dušan
Kovačević :knjigu priredili Željko Hubač
i Božidar Đurović-Beograd : Narodno
pozorište, 2002(Beograd : Zagorac). –
126 str. : ilustracija ; 24 cm

Autorove slike-Tiraž: 1000. – Str.7-9 :Dušan
Kovačević-prvi put na sceni Narodnog
poѕorišta/Slavko Milanović.-Str.11-13:
Dušan Kovačević-rasprava o životu i smrti/
razgovarala Vesna Mališić.-Str.22:Bogom
darovano viđenje/Porfirije,episkop
jegarski.-Str.23-24:Opširno carstvo
smrti/Veljko Radović.-Str.25-31:
Tragedije kao komedije/Ljubomir Simović.-
Str.32-34:Sabirni centar/Andrej Mitrović.-
Str.35-37:Tajna nad tajnama/Ratko Božović.-Str.
38-49:Donji svet u mitologiji i Sabirnom
centru/Žarko Trebješanin

ISBN 86-84897-02-1

a)Kovačević, Dušan (1948-) “Sabirni
centar” -scensko izvoćenje-Beograd-2003
-albumi
b)Kovačević, Dušan (1948-)-Drame-Zbornici
COBISS-ID 111350284