Knjige

SAVREMENA BUGARSKA DRAMA

Edicija Balkanska drama Evropi

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Knjigu priredili:
Željko Hubač
Emil Bonev

Preveo sa bugarskog:
Blagoje Nikolić

Lektori i korektori:
Jelica Stevanović
Željko Hubač

Dizajn korica:
Jelena Ratković

Tehničko uređenje i priprema zaštampu:
Svetozar Stanković

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.163.2-2(082.2)
821.163.2.09-2

SAVREMENA bugarska drama/ [knjigu priredili Željko
Hubač, Emil Bonev; prevod sa bugarskog Blagoje Nikolić].
- Beograd : Narodno pozorište, 2003 (Beograd : Grafo-nin).
- 158. str. : fotogr. Autora ; 21 cm.
- (Edicija Balkanska drama Evropi)
Tiraž: 500. –Str 7-12: O savremenoj bugarskoj drami kao
panorami želja/ Dimitar Černev. – Bibliografske
beleške o autorima: str. 15-16, 63-64, 113-114.
- Sadržaj: Pasulj: Bob /Elin Rahnev. Avion-begunac :
Samoletit beglec / Kamen Donev. Morska so: Morska sol/
Emil Bonev

ISBN 86-901541-6-7

1.Hubač,Željko
a.Bugarska drama– 20v

COBISS.SR – ID 104853516