Knjige

SANjARI SRPSKOG NACIONALNOG TEATRA

Dragana Čolić Biljanovski

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača / For Publisher
Dejan Savić, direktor

Urednik / Edithor in Chief
Željko Hubač

Stručni saradnici / Assistents
Jelica Stevanović
Jovan Tarbuk

Korektor / Proofreader
Sanja Živanović

Prevod na engleski / English translation by
Biljana Novaković

Dizajn korica / Designer
Svetozar Stankić

Tehničko uređenje i priprema za štampu / Computer design
Svetozar Stankić

PROGRAM
štampa

Tiraž: 500 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792 (497.11) "19"

ČOLIĆ Biljanovski, Dragana
Sanjari srpskog nacionalnog teatra =
Dreamers of the Srbian National Theatre /
Dragana Čolić Biljanovski ; [prevod na engleski, english translation by Biljana Novaković]. - Beograd : Narodno pozorište,
2005 (Beograd : Format). - 253 str. :
ilustr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž
500. - Beleška o autoru: str. 237-238. -
Napomene i bibliografske reference uz tekst.
- Registar.

ISBN 86-84897-10-2

a) Pozorište - Srbija - 20v
COBISS.SR-ID 123588876