Knjige

SVICI KOJI SLOVIMA SVETLE

Nevenka Urbanova

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Dejan Savić, upravnik

Direktor drame:
Božidar Đurović

Glavni urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković
Jovan Tarbuk

Idejno rešenje korica:
Dimitrije Diško Marić

Foto:
Miša Mustapić

Grafička priprema i štampa:
BatAtisak

Tiraž: 500 primeraka

Knjiga je nosilac Specijalnog priznanja Akademije Ivo Andrić za 2005. godina

 

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.071.2.028:929 Urbanova N.

URBANOVA, Nevenka
Svici koji slovima svetle / Nevenka Urbanova. - Beograd
: Narodno pozorište, 2006 (Beograd: BatAtisak). - 224 str. :
fotogr. ; 24 cm
Slika autora. - Tiraž 500. - Str. 7 : Osvetljenja gospođe Nevenke
Urbanove / Dejan Medaković. - Str. 221-222: Beleška o autoru /
Miroslav Belović.

ISBN 86-84897-16-1

a) Urbanova, Nevenka (1909 ) – Autobiografija
COBISS.SR-ID = 86957836