Knjige

STERIJA U NARODNOM POZORIŠTU

Jelica Stevanović

Vodič kroz teatrografsku građu
Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Dejan Savić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jovan Tarbuk

Saradnik-istraživač:
Branka Zdravković

Korektura:
Branka Zdravković

Dizajn i grafički prelom:
Jovan Tarbuk

Tehnički saradnik:
Marija Milić

Korišćene ilustracije iz foto zbirke i hemeroteke Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i Narodnog pozorišta, i iz knjižnog fonda Biblioteke grada Beograda

Štampa i povez:
Štamparija Format, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.2.091(497.11) "1841/2005"
792.091:821.163.41-2 Popović J. S.

STEVANOVIĆ, Jelica
Sterija u Narodnom pozorištu : vodič
kroz teatrografsku građu / Jelica
Stevanović. - Beograd : Narodno pozorište,
2006 (Beograd : Format). - 163 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Iz istorije Narodnog pozoripta u Beogradu)

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija: str.
161-162.

ISBN 86-84897-12-9

a) Narodno pozorište (Beograd) - Drame - Scensko izvođenje -
Beograd - 1841-2005
COBISS.SR-ID 129540620