Knjige

BEOGRADSKA OPERA I TRUBADUR (1913-2003)

Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Knjigu priredili:
Jelica Stevanović
Željko Hubač

Lektori i korektori:
Jelica Stevanović
Srđan Jarković

Autor dizajna korica:
Jelena Ratković

Korišćene fotografije su iz fondova
Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, Narodnog pozorišta

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

929:782.071.1 Verdi Đ.
729.5(497.11)

BEOGRADSKA Opera i “Trubadur” / (knjigu priredili
Jelica Stevanović, Željko Hubač).
– Beograd : Narodno pozorište, 2003
(Beograd : Grafo-nin). – 186 str. :
ilustr.; 24 cm
- (Edicija iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu)
Tiraž: 500. – Predgovor: str. 7-8.-
Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 86 – 901541 – 8- 3
1. Stevanović, Jelica
a) Verdi,Đuzepe (1813-1901)- “Trubadur” –
Scensko izvođenje–Beograd b) Narodno pozorište(Beograd). Opera
COBISS.SR –ID 105430540