Knjige

SUDBINA I KOMENTARI

Jelena Mijović

Dramatizacija romana
Radoslava Petkovića

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Knjigu priredili:
Željko Hubač
Božo Koprivica

Dizajn korica:
McCANN – ERICKSON BEOGRAD

Foto:
Miša Mustapić

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Izrada filmova:
SCANER STUDIO, Beograd

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Štampanje završeno marta 2002.

Tiraž: 1000 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821 . 163 . 41 – 2

Sudbina i komentari: dramatizacija
istoimenog romana Radoslava Petkovića/
Jelena Mijović; [knjigu priredili Željko
Hubač i i Božo Koprivica; foto Miša
Mustapić]. – Beograd : Narodno pozorište ,
2002 (Beograd : Grafo-nin). – 84 str. :
ilustr. ; 21 cm

Tiraž: 1000. – Beleška o autoru romana:
str. 6. – Str. 7:Jedan komentar o“Sudbini
i komentarima” /Dušan Kovačević. – Str.
8 –10: Sudbinu treba izazvati/Božo
Koprivica. – Beleška o autoru dramatizacije:
str. 11. –Str. 12: Dramaturška zabeleška/
Ivana Dimić. – Beleška o reditelju
predstave: str. 13.

ISBN 86 – 901541 –3 – 2

COBISS – ID 97467916