Knjige

FAUST


Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Priređivači:
Jelica Stevanović
Zoran Raičević
Željko Hubač

Korektor:
Jelica Stevanović

Foto:
Miša Mustapić

Tehničko uređenje i priprema zaštampu:
Svetozar Stanković

Priprema teksta:
Slađana Gagić

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

Tiraž: 500 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.112.2.09-21
792.091 (497.11)

Johan Volfgang Gete: Faust = Faust /
[priređivači Jelica Stevanović, Zoran
Raičević,Željko Hubač; foto Miša
Mustapić]. – Beograd : Narodno pozorište,
2003 (Beograd : Grafo-nin). – 105 strana.;
ilustr.; 24 cm

ISBN 86-901541-5-9

1. Stevanović, Jelica
a).Gete, Johan Volfgang (1749-1832) –
“Faust” – Scensko izvođenje–Beograd

COBISS-ID 102545676