Knjige

HAMLET


Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Knjigu priredila:
Molina Udovički Fotez

Dizajn korica:
I.C.P.S. Infinity

Foto:
Miša Mustapić i Vukica Mikača

Tehničko uređenje i priprema zaštampu:
Svetozar Stanković

Priprema teksta:
Ljubinka Bulović

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 1.000 primeraka

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

929:82 Šekspir V.
821.111.09-2
821.111-2:792.091

HAMLET / [knjigu priredila Molina
Udovički-Fotez ; foto Miša Mustapić i Vukica Mikača].
-Beograd : Narodno pozorište, 2002
(Beograd : Grafo-nin). – 219 str. : ilustr. ; 23 cm. –

Tiraž 1000. –Str. 62-63: Predgovor /
Molina Udovički -Fotez. –Sadrži i: Hamlet /
Vilijam Šekspir; prevod Laza Kostić

ISBN 86-901541-4-0

1.Udovički-Fotez, Molina
a) Šekspir, Vilijam (1564-1616) – “Hamlet”
b) Šekspir, Vilijam (1564-1616) – “Hamlet”
Scensko izvođenje
COBISS-ID 101661452