Knjige

VELIKA DRAMA

Siniša Kovačević

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Dizajn korica:
McCANN – ERICKSON BEOGRAD

Foto:
Miša Mustapić

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Štampa i povez:
Štamparija Zagorac,
Višnjička 74, 11060 Beograd

Štampanje završeno februara 2002.

Tiraž: 1000 primeraka

ISBN 86-901541-2-4

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.163.41-2
821.163.41.09-2

KOVAČEVIĆ, Siniša
Velika drama/Siniša Kovačević. –
Beograd : Narodno pozorište, 2002
(Beograd : Zagorac). – 126 str. : slika
autora ; 21 cm

Tiraž: 1000. – Str. 5-12 : Sa kamenom na
Srcu ledenom/ Mirko Žarić. – Beleška o
Piscu: str. 125.

ISBN 86-901541-2-4

a)Kovačević, Siniša (1950-) “Velika
drama”
COBISS-ID 97036812