Knjige

GOSPOĐA MINISTARKA 75 GODINA NA SCENI NARODNOG POZORIŠTA

Jelica Stevanović

Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Korektori:
Gordana Vićentijević
Ljubica Ćorović

Autor dizajna korica:
Jelena Ratković

Korišćene fotografije iz foto zbirke Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i Narodnog pozorišta

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stankić

Daktilograf:
Marija Milić

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.22.091 (497.11) "1929/2004"
821.163.41.09-22 : 792

STEVANOVIĆ, Jelica
Gospođa ministarka : 75 godina na sceni
Narodnog pozorišta / Jelica Stevanović. -
Beograd : Narodno pozorište, 2004
(Beograd : Grafo-nin) . - 191 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Iz istorije
Narodnog pozorišta u Beogradu)

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija: str.
187-190.

ISBN 86-84897-04-8

a) Narodno pozorište (Beograd) - Drame -
Scensko izvođenje (1929-2004) b) Nušić,
Branislav (1864-1938) - "Gospođa ministarka"
- Scensko izvođenje - Beograd - 1929-2004
COBISS.SR-ID 112862220