Knjige

DOBRICA MILUTINOVIĆ

Petar Volk

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Dejan Savić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnik:
Jelica Stevanović

Dizajner korica:
Jovan Tarbuk

Izbor fotografija iz Fonda Muzeja pozorišne umetnosti Srbije uz stručnu konsultaciju višeg kustosa Mirjane Odavić

Obrada fotografija:
Nenad Janković

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stankić

Štampa i povez:
PUBLISH, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.071.2.028:929 Milutinović D.
016:929 Milutinović D.

Volk, Petar
Dobrica Milutinović / Petar Volk.-2. dopunjeno izd.
- Beograd : Narodno pozorište, 2005 (Beograd : Publish).
- 263 str. :ilustr. ; 24 cm.

Autorova slika. - Tiraž 500. - Drugi o Dobrici : str. 209-250.
- Beleška o piscu : 261-262. - Okvirni repertoar u kome je nastupao
Dobrica Milutinović: str. 199-204. - Izbor iz kritika, članaka, studija,
memorijalne građe, knjiga i literature korišćenih pri pisanju
monografije Dobrice Milutinovića: str. 205-208.

ISBN 86-84897-09-9
a) Milutinović Dobrica (1880-1956).
COBISS.SR-ID 123326220