Knjige

ŽANKA STOKIĆ

Petar Volk

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Autor dizajna korica:
Jelena Ratković

Tehničko uređenje i priprema za štampu
Svetozar Stankić:

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

Drugo dopunjeno izdanje monografije o Žanki Stokić
Prvo izdanje objavile su "Književne novine" ,1986. godine

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbija, Beograd

792.071.2.028:929 Stokić Ž.

VOLK, Petar
Žanka Stokić / Petar Volk.-2.izd.- Beograd : Narodno
pozorište, 2004 (Beograd : Grafo-nin). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm.

Autorova slika. - Tiraž 500.- Beleška o piscu: str. 201-202.
- Izbor kritika, članaka, studija, memorijalne građe, knjiga
i literature korišćenih pri pisanju monografije Žanke Stokić:
str. 173-200

ISBN 86-84897-03-X

a) Stokić, Žanka (1887-1947)

COBISS.SR-ID 112667916