Knjige

ZBORNIK

Borislav Grigorović

Priredio
dr Zoran T. Jovanović

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik publikacija:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Priređivač knjige:
dr Zoran T. Jovanović

Dizajner korica:
Jelena Ratković

Priprema za štampu:
Svetozar Stanković

Priprema teksta:
Ljubinka Vulović

Štampa i povez:
GRAFO-NIN, Beograd

Tiraž: 500 primeraka

ISBN 86-901541-7-5

Štampanje završeno aprila 2003.

Korišćene fotografije su iz fondova Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, Narodnog pozorišta i ličnog arhiva Borislava Grigorovića.

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

929:792.071.2 Grigorović B. (082)
821.163.41-94
016:929 Grigorović B.

BORISLAV, Grigorović : Zbornik / priredio Zoran T. Jovanović.
-Beograd : Narodno pozorište, 2003 (Beograd : Grafo-nin).
- 387 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. – Str. 383-385: Pogovor priredilaca/ Zoran T. Jovanović.
- Režije Borislava Grigorovića: str. 369-372.- Registar.

ISBN 86-901541-7-5
1.Grigogrović, Borislav
a) Grigogrović, Borislav (1928-) – Bibliografije
b) Grigogrović, Borislav (1928-) – Zbornici
COBISS.SR – ID 104976908