Knjige

IZ POZORIŠTA PRETKUMANOVSKE SRBIJE

Milan Grol

Izdavačka delatnost
Narodnog pozorišta u Beogradu
11000 Beograd, Francuska 3

Za izdavača:
Ljubivoje Tadić, upravnik

Urednik:
Željko Hubač

Stručni saradnici:
Jelica Stevanović
Jelena Ratković

Priređivač:
dr Zoran T. Jovanović

Lektori i korektori:
Sanja Živanović
Gordana Vićentijević Eremija

Dizajner korica:
Jelena Ratković

Tehničko uređenje i priprema za štampu:
Svetozar Stankić

Unos teksta:
Ljubinka Vulović

Fotosi iz fonda Muzeja pozorišne umetnosti Srbije

Štampa i povez
GRAFO-NIN Beograd

Tiraž: 500 primeraka

 

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

792.028(497.11):929 "1860/1914"

GROL, Milan
Iz pozorišta pretkumanovske Srbije : spomeni savremenika
o glumačkim generacijama pretkumanovske Srbije / Milan Grol ;
priredio Zoran T. Jovanović. - 2., prošireno izd.-
- Beograd : Narodno pozorište, 2004 (Beograd : Grafo-nin).
- 298 str. : ilustr. ; 24cm.

Tiraž 500. - Str. 265-274: Milan Grol i pozorište / Zoran T. Jovanović.
- 275-282: Napomena priređivača / Zoran T. Jovanović.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registri.

ISBN 86-84897-05-6

a) Pozorišni glumci - Srbija - 1860-1914

COBISS.SR-ID 114138892