ЗАПИСНИК СА V СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

6 децембар 2013

Записник са V седнице Надзорног одбора Народног позоришта у Београду, одржанe дана 06.12.2013. године.

Присутни: Милан Митровић, председник и чланови: др. Драгољуб Радушки и Иван Јанић.

Остали присутни: Јасна Нуховић, записничар.

Седница је отворена за јавност.

                                                           За ову седницу предлажен је следећи:

                                                                       Д н е в н и      р е д

Усвајање записника са IV седнице Надзорног одбора Народног позоришта у Београду;

Допис в.д. управника Народног позоришта у Београду;

Допис девет синдиката Народног позоришта у Београду;

Припреме за израду извештаја о раду за 2013. годину Надзорног одбора Народног позоришта у Београду.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.


Ад.1. Након разматрања записника са IV седнице Надзорног одбора Народног позоришта у Београду, одржане дана 09.10.2013. године, Надзорни одбор је  једногласно донео следећу: О Д Л У К У
Усваја се записник са IV седнице Надзорног одбора Народног позоришта у Београду.

Ад.2. и Ад.3. У обједињеној расправи, једногласно прихваћеној од чланова Надзорног одбора, о Допису в.д. управника Народног позоришта у Београду, број 9150 од 04.12.2013. године и Допису девет синдиката Народног позоришта, број 8937 од 27.11.2013. године, а имајући у виду да се Надзорни одбор искључиво стара о законитости рада Народног позоришта, донет је следећи:
З А К Љ У Ч А К
Потребно је да се ургентно изврши допуна чланова Управног одбора односно да се именује од стране Владе Републике Србије председник Управног одбора и члан Управног одбора из редова запослених у Народном позоришту.

Образложење за ургентни захтев
Надлежности Управног одбора утврђене Статутом Народног позоришта у Београду су битне за функционисање установе културе (утврђује пословну и развојну политику, доноси годишњи програм рада, усваја план јавних набавки,..., предлаже оснивачу кандидата за управника).
Надзорни одбор подсећа Владу и надлежно министарство да трећи конкурс за избор управника траје до 12. децембра 2013. године, те је мишљење Надзорног одбора да Влада односно Министарство културе може ургентним избором члана и председника Управног одбора да попуни састав овог органа управљања и омогући да се конкурс настави и оконча (имајући у виду да је било пријављено десет кандидата, да је у ужи избор ушло три кандидата, да је спроведена процедура о изјашњавању запослених о програмима кандидата по препоруци Министарства).
Налажемо записничару да сачини хитно Записник и проследи га Влади Републике Србије и Министарству културе и информисања.

Ад.4. За извештај о раду за 2013. годину потребно је да до 13. децембра 2013. године, надлежне службе Народног позоришта доставе следећу документацију:
Техничке службе: извештај о санацији Велике сцене након пожара;
Финансијска служба: основни елементи пословања у 2013. години (пресек прихода и расхода);
Служба за јавне набавке: осврт на спроведене јавне набавке у 2013. години;
Кадровска служба: кретање запошљавања по секторима у 2013. години;
Правна служба: запажања у вези законитости рада Надзорног одбора

 
Председник
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Митровић