ZAPISNIK SA V SEDNICE NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

6 decembar 2013

Zapisnik sa V sednice Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, održane dana 06.12.2013. godine.

Prisutni: Milan Mitrović, predsednik i članovi: dr. Dragoljub Raduški i Ivan Janić.

Ostali prisutni: Jasna Nuhović, zapisničar.

Sednica je otvorena za javnost.

                                                           Za ovu sednicu predlažen je sledeći:

                                                                       D n e v n i      r e d

Usvajanje zapisnika sa IV sednice Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu;

Dopis v.d. upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu;

Dopis devet sindikata Narodnog pozorišta u Beogradu;

Pripreme za izradu izveštaja o radu za 2013. godinu Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.


Ad.1. Nakon razmatranja zapisnika sa IV sednice Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, održane dana 09.10.2013. godine, Nadzorni odbor je  jednoglasno doneo sledeću: O D L U K U
Usvaja se zapisnik sa IV sednice Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu.

Ad.2. i Ad.3. U objedinjenoj raspravi, jednoglasno prihvaćenoj od članova Nadzornog odbora, o Dopisu v.d. upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, broj 9150 od 04.12.2013. godine i Dopisu devet sindikata Narodnog pozorišta, broj 8937 od 27.11.2013. godine, a imajući u vidu da se Nadzorni odbor isključivo stara o zakonitosti rada Narodnog pozorišta, donet je sledeći:
Z A K Lj U Č A K
Potrebno je da se urgentno izvrši dopuna članova Upravnog odbora odnosno da se imenuje od strane Vlade Republike Srbije predsednik Upravnog odbora i član Upravnog odbora iz redova zaposlenih u Narodnom pozorištu.

Obrazloženje za urgentni zahtev
Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene Statutom Narodnog pozorišta u Beogradu su bitne za funkcionisanje ustanove kulture (utvrđuje poslovnu i razvojnu politiku, donosi godišnji program rada, usvaja plan javnih nabavki,..., predlaže osnivaču kandidata za upravnika).
Nadzorni odbor podseća Vladu i nadležno ministarstvo da treći konkurs za izbor upravnika traje do 12. decembra 2013. godine, te je mišljenje Nadzornog odbora da Vlada odnosno Ministarstvo kulture može urgentnim izborom člana i predsednika Upravnog odbora da popuni sastav ovog organa upravljanja i omogući da se konkurs nastavi i okonča (imajući u vidu da je bilo prijavljeno deset kandidata, da je u uži izbor ušlo tri kandidata, da je sprovedena procedura o izjašnjavanju zaposlenih o programima kandidata po preporuci Ministarstva).
Nalažemo zapisničaru da sačini hitno Zapisnik i prosledi ga Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja.

Ad.4. Za izveštaj o radu za 2013. godinu potrebno je da do 13. decembra 2013. godine, nadležne službe Narodnog pozorišta dostave sledeću dokumentaciju:
Tehničke službe: izveštaj o sanaciji Velike scene nakon požara;
Finansijska služba: osnovni elementi poslovanja u 2013. godini (presek prihoda i rashoda);
Služba za javne nabavke: osvrt na sprovedene javne nabavke u 2013. godini;
Kadrovska služba: kretanje zapošljavanja po sektorima u 2013. godini;
Pravna služba: zapažanja u vezi zakonitosti rada Nadzornog odbora

 
Predsednik
NADZORNOG ODBORA
Milan Mitrović