Gorana Ćurgus

Harfa

O umetnici

Diplomirala je i ma­gi­stri­ra­la na Fa­kul­te­tu mu­zič­ke umet­no­sti, u Be­o­gra­du, u kla­si prof. Mi­li­ce Ba­rić. Od 2002. go­di­ne je so­lo har­fist­ki­nja u or­ke­stru Na­rod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du, a re­dov­ni je sa­rad­nik i Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je, Sim­fo­nij­skog or­ke­stra RTS, i mno­gih dru­gih. Kao so­li­sta, i član ra­znih ka­mer­nih an­sam­ba­la, na­stu­pa­la je ši­rom Evro­pe. Sa mu­zič­ko-kon­cep­tu­al­nom gru­pom Se­cond­han­ders uče­stvo­va­la je u pro­jek­ti­ma: Pred­sta­va za mu­zi­ku (fe­sti­va­li u Ul­mu i Bu­dim­pe­šti, In­fant fest u No­vom Sa­du), Ne­žno, ne­žno , ne­žni­je (sa­rad­nja sa Dah Te­a­trom), 6 (not so) easy pi­e­ces (Tri­bi­na kom­po­zi­to­ra u Be­o­gra­du). Sa kon­certmaj­sto­rom or­ke­stra Na­rod­nog po­zo­ri­šta, Edit Ma­ke­don­skom, ima­la je za­pa­žen na­stup na pre­sti­žnom No­vo­go­di­šnjem fe­sti­va­lu u So­fi­ji, 2013. go­di­ne. Ba­vi se im­pro­vi­za­ci­jom i aran­ži­ra­njem, autor je mu­zi­ke za do­ku­men­tar­ni film Ma­ri­je Ro­dić, „Uto­či­šte“ (2011). Autor je i vo­di­telj mu­zič­kih ra­di­o­ni­ca u bol­ni­ca­ma i usta­no­va­ma za ne­gu u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri.

Osnovni podaci

Harfa
Ansambl: Opera
Status: stalna članica