Vesti

U BUGARSKOJ ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA DIREKTORA OPERSKIH I BALETSKIH TEATARA IZ REGIONA BALKANA

8 decembar 2015

Prva konferencija direktora operskih i baletskih teatara iz regiona Balkana, održana je u subotu 5. decembra u Staroj Zagori u Bugarskoj.
Glavna tema konferencije bila je ustanovljenje Balkanske operske mreže kao prve asocijacije koja na organizovan način okuplja zainteresovane članove iz redova operskih i baletskih kuća u regionu ali i iz drugih krajeva Evrope.
Sastanci i radionice održani su u zdanju opere i u gradskoj skupštini Stara Zagora.
Domaćin je na samom početku upriličio prezentaciju istorijata opere Stara Zagora. Predstavnici bugarskog biroa za program Kreativna Evropa svojim izlaganjem su odškrinuli vrata mogućnostima koje za Balkansku opersku mrežu omogućuje ovaj program.
Takođe, pokrenuta je rasprava za ustanovljenje platforme koja će poslužiti unapređenju mobilnosti mladih umetnika i poboljšanju vidljivosti i promocije operskih kuća na Balkanu.
Ključna tačka je bila radionica u cilju postavljanja temelja konkretizaciji ideja u vidu najvažnijih aktivnosti koje se planiraju u budućnosti. Zato se pristupilo definiciji Memoranduma o razumevanju i budućim aktivnostima koje su zakazane za 2016. godinu.
Tekst Memoranduma glasi:
Danas, 5. decembra 2015. godine u Staroj Zagori, predstavnici pozorišta iz balkanskog regiona i drugih organizacija, su se izjasnili o svojoj spremnosti za partnerstvo nakon procene prilika za aktivniji dijalog i zajedničkih afiniteta za proširivanje znanja o kreativnim autorima iz regiona Balkana, uzeli su u obzir tradicije, prepoznali su potencijale pozorišta učesnika za razvoj muzičkih izvođačkih umetnosti, i na osnovu utvrđenih zajedničkih interesa, dogovorili su se o sledećem:
1. Oni stvaraju Balkansku opersku mrežu, konstantno aktivnu i otvorenu inicijativu, ustanovljenu u okviru Festivala operske i baletske umetnosti – Stara Zagora 2015.
2. Mreža ima za cilj stvaranje uslova za stalno i održivo partnerstvo u oblasti operske i baletske umetnosti.
3. Aktivnosti koje će imati poseban prioritet u funkcionisanju ove inicijative će se odnositi na zajedničke afinitete da učesnici nauče više jedni o drugima, kao i popularizaciju zajedničke istorijske prošlosti i kulturnih tradicija.
4. Učesnici izjavljuju da je njihova zajednička namera da razmene informacije o svojim kreativnim aktivnostima, sa ciljem da se postignu visoki estetski rezultati, bolja efikasnost (uključujući i privlačenje učesnika-autora i izvođača koji su ostvarili uspešne međunarodne karijere).
5. Učesnici ove inicijative izražavaju svoju zajedničku želju za razmenom produkcija – scenografije, kostimi i produkcijski timovi, što će pomoći saradnji i uneti raznolikost u njihove repertoarske politike.
6. Balkanska operska mreža će aktivno tražiti prilike za realizaciju zajedničkih produkcija, koristeći prednosti date u među-vladinim ugovorima o kulturnoj saradnji.
7. Na nivou među-vladinih kontakata, lobiraće pred nadležnim institucijama u svakoj državi za uvođenje tekstova koji će olakšati saradnju u oblastima muzičkih izvođačkih umetnosti.
8. Balkanska operska mreža će aktivno tragati za mogućnostima da se stvori zajednički stalni programi koji će omogućiti uspešnim mladim autorima i izvođačima da stvaraju i učestvuju u zajedničkim produkcijama.
9. Balkanska operska mreža će raditi na uspostavljanju programa za praksu (stažiranje) koji mogu obogatiti i unaprediti obrazovanje u oblastima muzike, plesa, kulturnih i stvaralačkih industrija, koje su direktno povezane sa aktivnostima učesnika.
10. Balkanska operska mreža će koristiti mehanizme evropskih programa za kulturnu, preko-graničnu, obrazovnu i naučnu saradnju, kao i zajedničke aktivnosti sa drugim sličnim inicijativama i organizacijama.
11. U početku, Mreža će funkcionisati kao neformalno udruženje, ali njeni učesnici će aktivno tražiti prilike za zajedničko konkurisanje kod raznih evropskih programa.
12. Balkanska operska mreža će promovisati rezultate svojih aktivnosti na odgovarajućim festivalima u regionu.
Na kraju konferencije pristupilo se glasanju kojom prilikom jednoglasno je odlučeno da prvi predsedavajući mandat Balkanske operske mreže od godinu dana pripadne operi Stara Zagora za 2016. godinu.